•  

  4th Grade Math/Science/Social Studies

   

            7:45am                        Tardy Bell

  7:50am – 9:30am                   Math (Pierson Homeroom)

  9:30am – 10:00am                 Science (Pierson Homeroom)

  10:00am – 10:30am               Math WIN (Pierson Homeroom)

  10:30am – 11:20am               Specials/Mrs. Boe Conference

  11:20am – 11:50am               Lunch

  11:50am – 1:30pm                 Math (Boe Homeroom)

  1:30pm – 1:50pm                   Recess (Boe Homeroom)

  1:50pm – 2:20pm                   Science (Boe Homeroom)

  2:20pm – 2:45pm                   Social Studies (Boe Homeroom)

  2:45pm – 3:15pm                   Math WIN (Boe Homeroom)

            3:20pm                        Dismissal Bell