Thomas Edison's birthday

Description

Thomas Edison was born on this date in 1847.